REGULAMIN internetowej sprzedaży biletów
na wydarzenie Funeral Forum 2018

26.01.2018., Poznań

IPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje kupujących Bilety w internetowej sprzedaży elektronicznej (zwanych dalej Klientami) na Wydarzenie FUNERAL FORUM 2018 organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto
  i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, z kapitałem zakładowym 42.310.200,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT
  - NIP 7770000488, zwane dalej MTP.
 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży biletów na stronie internetowej http://funeralforum.pl, zwanym również Systemem Biletowym.
 3. Klient dokonując zakupu oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 4. Po dokonaniu zapłaty i zaksięgowaniu wpłaty przez MTP za zakupione bilety, na podany w procesie zakupu adres e-mail Klient otrzymuje wiadomość z informacją o sposobie otrzymania Biletów.
 5. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej, wydrukowany na własnej drukarce, Klient okazuje bezpośrednio przy wejściu na Wydarzenie.
 6. Bilet posiada unikatowy numer i umożliwia wejście tylko dla jednej osoby.
 7. Cena Biletu na Wydarzenie zawiera podatek VAT 23%.
 8. Pula Biletów na Wydarzenie jest ograniczona.
 9. Internetowa sprzedaż Biletów zostanie zakończona 23 maja 2018 roku lub w momencie wyczerpania puli Biletów.
 10. Klient chcący otrzymać fakturę za zakupione Bilety obowiązany jest zaznaczyć w procesie zakupu pole "faktura" oraz wypełnić prawidłowo wszystkie konieczne pola potrzebne do prawidłowego wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona i wysłana pocztą e-mail na adres jak w pkt. 4.
 11. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo
  do poinformowania Klientów, którzy kupili Bilet na Wydarzenie o zaistniałych zmianach.
  Informacja ta będzie wysyłana do Klientów drogą mailową. Klientowi przysługuje wówczas prawo zwrotu ceny biletu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zmiany terminu lub odwołania Wydarzenia. Zwrot nastąpi na podstawie dyspozycji posiadacza Biletu przesłanej drogą elektroniczną
  na adres reklamacje@mtp.pl. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.
 12. MTP nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych
  w procesie zakupu.
 13. MTP zastrzega sobie możliwość zakończenia internetowej sprzedaży Biletów w każdej chwili
  bez podawania przyczyn.
 14. Organizator nie zezwala na odsprzedaż zakupionych Biletów. MTP zastrzega sobie prawo do anulowania odsprzedanych Biletów i odmówienia uczestnictwa w Wydarzeniu ich posiadaczom.
 15. MTP nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zakupione w nieoficjalnych punktach sprzedaży.
 16. MTP zastrzega sobie prawo unikalnego znakowania wybranych przez siebie Biletów w celach kontrolnych.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych są MTP.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez MTP jego danych osobowych w celu realizacji zakupu Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać ich usunięcia przez MTP – zgłoszenie okazania
  lub zmiany danych należy przesłać na adres: bazydanych@mtp.pl.

III. PROCES ZAKUPU BILETÓW

KROK 1: BILET

 1. Klient zapoznaje się z blokami tematycznymi, opisem, cenami oraz terminem Wydarzenia. Jeżeli jest zainteresowany zakupem Biletów przechodzi do sekcji ”Kup Bilet”.
 2. Po wybraniu przez Klienta interesującego go rodzaju Biletu naciśnięcie przycisku ,,kup teraz“ rozpoczyna procedurę zakupu Biletu, która powinna być przeprowadzona zgodnie z pojawiającymi się poleceniami.

KROK 2: KOSZYK

 1. Klient wypełnia formularz z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, a System Biletowy
  (z adresu info@funeralforum.pl) wysyła na wskazany w zamówieniu adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.

KROK 3: PŁATNOŚĆ

 1. Przy zakupie Biletu Klient może zrealizować płatność korzystając z przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Płatności obsługuje firma PayU SA przy pomocy portalu internetowego www.payU.pl.
 2. Informacja o cenie Biletu jest widoczna w Systemie podczas procesu zakupu.
 3. Po otrzymaniu płatności przez MTP na podany w procesie zakupu adres e-mail zostanie przesłana informacja o sposobie otrzymania Biletu.

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

MTP zastrzegają sobie prawo do:

 1. Odmówienia posiadaczowi Biletu wstępu na Wydarzenie w następujących sytuacjach:
  • przypadki uzasadnione względami bezpieczeństwa,
  • po stwierdzeniu, że posiadacz Biletu jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub w innym stanie wzbudzającym podejrzenie zakłócania przez niego porządku podczas Wydarzenia,
  • po stwierdzeniu, że posiadacz Biletu jest w posiadaniu broni, butów zakończonych metalowymi elementami oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Wydarzenia,
  • po stwierdzeniu, że posiadacz Biletu otrzymał go z nieznanego źródła.
 2. Wydania zakazu wnoszenia na teren Wydarzenia i korzystania w trakcie Wydarzenia z aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń audio-video. Klienci, którzy nie zastosują się
  do niniejszego wymogu mogą zostać wyproszeni z miejsca Wydarzenia.
 3. Zakazuje się wnoszenia na teren Wydarzenia i korzystania w trakcie Wydarzenia z wskaźników laserowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz środków odurzających.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Regulaminu dla Zwiedzających Targi i inne Wydarzenia Organizowane przez MTP dostępnego na stronie mtp.pl oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
 6. Reklamacje można zgłaszać na adres reklamacje@mtp.pl bądź pod numerem telefonu 61 869 20 00. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.
 7. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy
  na podstawie obowiązujących przepisów.