Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Wielkopolska stawia na zrównoważony rozwój

06.09.2021 12:25:59

Podziel się

Wielkopolski Fundusz Rozwoju został powołany po to, aby reagować na te obszary rozwoju województwa, które wymagają wsparcia. Od początku istnienia spółki nie minęło jeszcze 5 lat, a wsparcie otrzymało ponad 2 800 przedsiębiorców w kwocie ponad 721 mln zł. 87,5 mln zł uzyskały obszary miejskie i to nie koniec. O tym, jak rozwija się Wielkopolska i jak wspierać biznes, mówi Katarzyna Kierzek-Koperska, wiceprezes zarządu WFR.

ROZMAWIA: JOANNA MAŁECKA
ZDJĘCIA : ARCHIWUM WFR

Wielkopolski Fundusz Rozwoju powstał…
Katarzyna Kierzek-Koperska: W 2016 r. i jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP. Wielkopolski Fundusz Rozwoju jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, zarządzającą środkami finansowymi pochodzącymi ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE i JESSICA, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Środki te wykorzystujemy na udzielanie pożyczek i poręczeń dla podmiotów z obszaru województwa wielkopolskiego. Ponieważ wsparcie ma charakter zwrotny, raz udostępnione zasoby finansowe powracają do Funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój naszego regionu.

Trochę kojarzy mi się to z recyklingiem.

Podoba mi się to określenie i trochę tak jest. Jednak głównym celem tego „recyklingu” jest ciągły rozwój. Chcemy, aby te pieniądze nie leżały, tylko stale pracowały na rzecz województwa wielkopolskiego. Musimy jedynie uwzględnić cele, na które zostaną wykorzystane, ponieważ muszą one być takie same jak w pierwotnym przeznaczeniu. Oferowane przez WFR instrumenty finansowe oraz prowadzone liczne działania komplementarne, to wsparcie, które wpisuje się w pełni w strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku i odpowiada na wyzwania dotyczące wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki naszego regionu czy C internacjonalizacji wielkopolskich firm.

Jakie, Pani zdaniem, obszary powinny być jeszcze bardziej wspierane?
W związku z kryzysem klimatycznym i koniecznością adaptacji miast do zmian klimatycznych, musimy położyć nacisk na instrumenty
wspierające takie działania. Poza tym, młode firmy, z perspektywą rozwoju i z utrudnionym dostępem do instrumentów finansowych, warte są naszej uwagi. Fundusz został powołany po to, aby reagować na te obszary rozwoju województwa, które wymagają wsparcia. Warto podkreślić, że o nasze wsparcie mogą ubiegać się także tzw. start-upy, a więc podmioty, które funkcjonują krótki okres na rynku, ale mają duży potencjał innowacyjności. Drugi obszar naszego wsparcia to inwestycje w rozwój obszarów miejskich – są to obszary gęsto zaludnione, mierzące się z wieloma społecznymi, gospodarczymi oraz środowiskowymi wyzwaniami. Wystarczy wspomnieć takie zjawiska jak efekt miejskiej wyspy ciepła czy gwałtowne powodzie – tego, niestety, każdy z nas może obecnie doświadczyć. Chcemy, by środki, którymi dysponujemy, pomagały rozwijać się obszarom miejskim w zrównoważony sposób.

Jakiego rodzaju wsparcie cieszy się największym zainteresowaniem?
Niezmiennie w naszej ofercie pozostają – dostępne już od 2018 r. i cieszące się sporym powodzeniem – Pożyczka Ekspansja oraz Pożyczka Regionalna. Pożyczka Regionalna, dzięki której wielkopolscy przedsiębiorcy, którzy chcą lub zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub takie zamówienie już realizują, mogą wystąpić o wsparcie umożliwiające im konkurowanie z większymi graczami na rynku. Przedsiębiorcom, którzy podejmują działania w zakresie rozpoczęcia lub rozwoju działalności eksportowej, proponujemy produkt Pożyczka Ekspansja, który w bardzo szerokim zakresie pozwala sfinansować wszelkie inwestycje przyczyniające się do internacjonalizacji firmy. 22 czerwca 2021 r. Wielkopolski Fundusz Rozwoju wprowadził do oferty nowy produkt finansowy pod nazwą Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską. W ramach produktu podmioty mogą ubiegać się o refinansowanie kosztów kwalifikowanych do czasu wypłaty dotacji uzyskanej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+). Pożyczka umożliwi zakończenie realizacji ważnych z punktu widzenia rozwoju województwa wielkopolskiego przedsięwzięć inwestycyjnych, których realizacja może być zagrożona z powodu braku płynności finansowej inwestorów i braku środków na sfinansowanie wydatków do czasu uzyskania refundacji z WRPO 2014+. Wkrótce pojawią się również nowe produkty pożyczkowe skierowane na rozwój obszarów miejskich. W ofercie spółki znajdują się także produkty dystrybuowane pośrednio, czyli przy współudziale pośredników finansowych. Są to Pożyczka EKOenergetyczna, Pożyczka Obrotowa, Pożyczka Hipoteczna oraz Poręczenia. Parametry tych wsparć, a także dane kontaktowe do podmiotów ich udzielających, są dostępne na naszej stronie internetowej www.wfr.org.pl.

O co najczęściej pytają przedsiębiorcy?
Otrzymywaliśmy wiele zapytań w sprawie finansowania konkretnych przedsięwzięć, często związanych z inwestycjami proekologicznymi czy zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Dlatego tak opracowaliśmy produkty finansowe, aby ich parametry i preferencyjne warunki rzeczywiście wspierały rozwój wielkopolskich MŚP. Zależy nam także, by odpowiadały na potrzeby inwestorów z obszarów miejskich, zwłaszcza tych, które są zagrożone trwałą marginalizacją lub tracą dotychczasowe funkcje społeczno-ekonomiczne, bądź wymagają wsparcia inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska.

Jak docieracie do swoich odbiorców?
Podejmujemy działania promujące województwo wielkopolskie jako region atrakcyjny dla inwestorów i sprzyjający aktywności gospodarczej, poprzez organizowanie dla przedsiębiorców spotkań, konferencji, webinariów oraz spotkań online „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP” czy „Wielkopolska Konkurencyjna – możliwości rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP”. W tym zakresie współpracujemy m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, jednostkami samorządu terytorialnego, Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Polską Izbą Gospodarczą Importerów Eksporterów i Kooperacji, Wielkopolskim Klubem Kapitału. Podejmujemy szereg działań w celu zwiększenia ekspansji zagranicznej MŚP poprzez organizowanie spotkań z cyklu „Doing business in” oraz „Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie”, które przybliżają tematykę gospodarczą, kulturę i zasady prowadzenia biznesu w wybranym kraju/regionie na świecie. W tym miejscu chciałabym zachęcić Państwa do zapoznania się z publikacją „Etykieta biznesu w kontaktach międzynarodowych” opracowaną przez prof. dr hab. Jerzego Schroedera, której jesteśmy współwydawcą. Jest to swoisty biznesowy protokół dyplomatyczny dla różnych krajów na świecie. Publikacja jest dostępna na naszej stronie internetowej. Spółka wspiera także obecnych lub przyszłych eksporterów poprzez opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących perspektywicznych rynków zagranicznych w postaci informatorów, broszur oraz raportów desk research, które ułatwiają wybór określonego kierunku eksportu i rodzaju czy preferencji eksportowanego produktu czy usługi. Uzupełnieniem tych działań jest aktywność spółki w mediach społecznościowych.

Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Zarządu WFR, Katarzyna Kierzek – Koperska, Wiceprezes Zarządu WFR

Ile pieniędzy rozdysponował już Wielkopolski FunduszRozwoju?
Kwoty są imponujące mimo krótkiego okresu funkcjonowania. Od początku istnienia spółki nie minęło jeszcze 5 lat, a wsparcie otrzymało ponad 2 800 przedsiębiorców w kwocie ponad 721 mln zł. Wsparliśmy także rozwój obszarów miejskich kwotą 87,5 mln zł. 

Jak wygląda procedura?
Każdy produkt finansowy ma swoją specyfikę, ale zawsze należy złożyć wniosek, w którym przedstawia się planowane przedsięwzięcie. Jako że oferujemy wsparcie zwrotne, konieczne jest także przedstawienie stosownego zabezpieczenia spłaty zaciąganego zobowiązania. W kwestii szczegółowych informacji zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajduje się instruktarz „Jak skorzystać z pożyczki” oraz wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania. Zapewnimy przejrzystą i szybką procedurę aplikowania oraz wsparcie merytoryczne doświadczonego zespołu.

W każdym województwie jest taki fundusz?
Niestety nie. W sumie mamy 13 funduszy rozwoju w całym kraju. Województwa, w których powstały, widzą, jak ogromna jest potrzeba i jak oni sami potrzebni są przedsiębiorcom. W styczniu 2020 r. z inicjatywy sześciu największych regionalnych funduszy rozwoju, w tym Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., zostało utworzone Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie regionów w Polsce poprzez tworzenie trwałego mechanizmu finansowania ich rozwoju. Wielkopolski Fundusz Rozwoju od samego powstania stawia na dialog i kooperację, stąd współpracuje z różnymi podmiotami: przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu czy przedsiębiorcami. Jako członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju, spółka będzie uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań systemowych mających na celu tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju województwa wielkopolskiego.

Czy pandemia zmieniła preferencje przedsiębiorców?
W związku z trwającą epidemią COVID-19, WFR wspólnie z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju opracował interwencyjną ofertę pożyczkową w postaci Pożyczki Płynnościowej i ofertę poręczeniową w postaci Poręczenia Interwencyjnego dla wielkopolskich przedsiębiorców. Wprowadziliśmy także szereg ułatwień dla naszych klientów, by mogli złapać przysłowiowy oddech w tych trudnych czasach. Co ważne, nie spadło zainteresowanie Pożyczką Ekspansją dla firm działających na rynkach zagranicznych czy Pożyczką Regionalną skierowaną dla startujących w przetargach publicznych. Pewnie zapyta Pani, dlaczego tak wiele podmiotów korzysta z naszych środków finansowych.

No właśnie, można iść przecież do banku po kredyt.
Przede wszystkim kierując swoją ofertę do podmiotów, które mają trudności z otrzymaniem komercyjnego kredytu (np. ze względu na brak wystarczającego zabezpieczenia), tak konstruujemy produkty finansowe, by wpisywać się w bieżące potrzeby grupy docelowej. Charakteryzuje nas także duża elastyczność, stąd możemy łatwiej wpisać się w specyficzne potrzeby przedsiębiorcy. Poza tym, nie pobieramy prowizji ani za rozpatrzenie wniosku, ani za administrowanie pożyczką – nie ma żadnych ukrytych kosztów, a oferowane oprocentowanie jest bardzo atrakcyjne. Ponadto oferujemy długie okresy spłaty i okresy karencji. To wszystko powoduje, że oferta spółki wypada bardzo korzystnie na tle tej dostępnej na rynku. Warte podkreślenia jest, że dzięki oferowaniu korzystnych warunków finansowania, Wielkopolski Fundusz Rozwoju wpływa na rozwój województwa i to w obszarach, które najbardziej potrzebują skutecznej interwencji.

Czy firmy chętnie korzystają z Waszych propozycji?
Bardzo chętnie. Cieszy mnie, że pojawia się co raz więcej proekologicznych inwestycji, których wdrożenie umożliwiają środki z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Oczywiście Pożyczka EKOenergetyczna wiedzie tutaj prym, ale warto wspomnieć także o inwestycji realizowanej w ramach Pożyczki Ekspansja: już niedługo jeden z naszych klientów w procesie pirolizy będzie przetwarzał plastik na olej. Wspieramy także m.in. nasze poznańskie lotnisko Ławica, Polski Teatr Tańca w Poznaniu. Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa stwarzając im warunki do prowadzenia bieżącej działalności oraz rozwoju poprzez działania inwestycyjne. Zachęcam do kontaktu z nami podmioty, którym przyszłość regionu, rozwój przedsiębiorczości oraz jakość życia mieszkańców nie są obojętne. Wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie urzeczywistnić wizję zrównoważonego rozwoju Wielkopolski.