Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

Zmieniamy się dla ludzi

15.05.2023 12:36:28

Podziel się

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, ze swoją ponad 120-letnią historią i tradycją, działa na rynku od 1992 r. jako niezależny podmiot – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatrudnia 167 pracowników. Spółka dba zarówno o mieszkańców, jak i o swoją załogę, która jest filarem firmy.

Przedmiotem działalności jest: produkcja i dostawa wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, eksploatacja i konserwacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, działalność inwestycyjna i rozwojowa, edukacja ekologiczna, inwestycje w energetykę odnawialną. Spółka realizuje program oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji leszczyńskiej (miasto Leszno, gmina Lipno, gmina Święciechowa). Laboratorium MPWiK posiada system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB1214.

Nowe inwestycje
Spółka dba zarówno o mieszkańców, jak i o swoich pracowników. Zarząd podejmuje wiele działań w celu zapewnienia jak najlepszych warunków pracy, wśród których na uwagę zasługuje budowa nowego budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową głównie dla pracowników Działu Eksploatacji oraz brygad elektrycznej i wodomierzowej. Nowy budynek w znaczący sposób poprawił warunki pracy dla ponad 70 pracowników. Wśród działań propracownicznych prowadzonych w latach 2020-2022 warto wymienić także świadczenia gwarantowane, jak wzrost wynagrodzenia zasadniczego, czy pakiety socjalne. Ponadto od 2018 r. pracownicy mają możliwość skorzystania z pakietu usług medycznych świadczonych przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. MPWiK w sposób rzetelny, terminowy i kompleksowy realizuje zadania w zakresie bhp i ochrony zdrowia, a także szkoleń pracowników. Opracowany jest budżet szkoleniowy dla poszczególnych działów w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz wzmacniania ich motywacji. – Spółka realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz uczestniczy w wartościowych inicjatywach ogólnopolskich, jak projekt Banku Gospodarstwa Krajowego Idea 3W. Działamy na polu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, organizujemy praktyki zawodowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych, wspieramy oraz współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, NGO, szkołami, samorządami i instytucjami – podkreśla Rafał Zalesiński, prezes zarządu.