Witamy w MAJU! Najnowszy numer SUKCESU jest już dostępny 🌞 zapraszamy do lektury e-wydania najpopularniejszego magazynu lifestylowego o Poznaniu 🌞  

Organizator:

ESG – warto stawiać na zrównoważony rozwój

04.01.2022 16:15:12

Podziel się

W obliczu nasilającego się kryzysu klimatycznego, coraz większe znaczenie w prowadzeniu biznesu zaczyna mieć to, czy robimy coś dobrego dla planety. Przemiany społeczne ostatnich lat wymuszają też na podmiotach gospodarczych uwzględnianie aspektów społecznych, a nie tylko działanie w oparciu o obiektywne kryteria ekonomiczne i finansowe.

Nieustannie rośnie świadomość ekologiczna, społeczna i kulturowa całego społeczeństwa – nie tylko rządzących czy inwestorów, ale przede wszystkim konsumentów. Coraz powszechniejsze staje się wymaganie od przedsiębiorców, aby działali w myśl idei biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR). W ślad za tym pojawiają się nowe regulacje prawne, które zaczynają wymuszać na podmiotach obowiązki pozafinansowego raportowania w kwestiach tzw. ESG. Strategicznie myślący przedsiębiorcy nie czekają jednak na odgórne wytyczne. Sami stawiają sobie cele: środowiskowe, klimatyczne, społeczne i dobrego zarządzania.

Czego dotyczy tajemnicze ESG?
ESG to skrót od angielskich słów Environmental, Social and Corporate Governance (zarządzanie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny). Oznacza on dbałość o środowisko naturalne, sprawy ważne społecznie i przejrzystość działalności.
Każdy z tych elementów prowadzić ma do zapewnienia dalszego rozwoju gospodarczego. Ma to być jednak rozwój oparty na biznesie nowej ery, który dostrzega, że nie może polegać tylko na maksymalizacji krótkoterminowego zysku. W ten sposób powstają początki gospodarki nazywanej zrównoważonym rozwojem.

Praktyczna realizacja założeń ESG
Dla podmiotu, który wśród swoich wartości stawia ochronę środowiska, ważne są kwestie świadomego gospodarowania odpadami, zużycia zasobów (energii, wody), emisji zanieczyszczeń czy testowania produktów na zwierzętach. Taki podmiot nie będzie miał problemu ze stosowaniem się do regulacji dotyczących środowiska. Poza bieżącą działalnością, możliwe jest również podejmowanie rozsądniejszych decyzji inwestycyjnych, dostrzegając zmiany środowiskowe.
Drugą ważną składową zarządzania w duchu ESG jest dbałość o kwestie społeczne w strukturze wewnętrznej i zewnętrznych relacjach biznesowych. Chodzi o to, by mieć na uwadze rzeczywiste potrzeby ludzi. Nie tylko klientów, ale też pracowników. To bowiem ludzie tworzą korporacje, dlaczego więc korporacje miałyby nie uwzględniać ich interesów społecznych, poza zapewnianiem im źródła utrzymania? Odpowiedzią na ich potrzeby są m.in. inwestycje w kapitał ludzki oraz poszanowanie praw człowieka bez względu na płeć, pochodzenie czy orientację. Dbałość o relacje z lokalną społecznością jest także realizacją tego postulatu.
Ostatni element dotyczy ładu korporacyjnego. Celem jest zapewnienie jak najpełniejszej przejrzystości działalności. To kwestie związane ze strukturą zarządu, prawami właścicieli, wynagrodzeniami, awansami czy zabezpieczeniem przed korupcją.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania ESG?
Polskie podmioty zostały zobowiązane do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG) w 2018 roku, na podstawie nowelizacji ustawy o rachunkowości, implementującej zapisy unijnej dyrektywy 2014/95/UE (NFRD) z 2014 roku. Obowiązek ten jednak został ograniczony i objął tylko największe spółki (zatrudniające powyżej 500 osób, które uzyskują roczne przychody netto ze sprzedaży przekraczające 170 mln zł albo ich aktywa mają wartość ponad 85 mln zł).
W marcu 2021 roku rozpoczęło się stosowanie przepisów unijnego rozporządzenia 2019/2088 (SFDR) rozszerzające obowiązek ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG) w sektorze usług finansowych. Bezpośrednio dotyczy ono banków, ubezpieczycieli czy funduszy inwestycyjnych, ale ponieważ muszą one publikować wskaźniki niefinansowe dotyczące portfela swoich klientów, to pośrednio obejmuje również inne podmioty.
To prawdopodobnie nie koniec regulacji w tej dziedzinie. Pandemia jeszcze napędziła ten trend. Uwidacznia to przyjęcie już w czerwcu 2020 roku kolejnego aktu unijnego – rozporządzenia ws. taksonomii (2020/852), skupiającego się na kwestiach środowiskowych w działalności sektora finansowego. Komisja Europejska planuje również nowelizację dyrektywy NFRD dotyczącej raportowania kwestii ESG, która ma w przyszłości objąć, poza dużymi, też średnie i mniejsze spółki (choć wciąż z zachowaniem rozsądnych kryteriów zatrudnienia i przychodów).

Czy ESG może być opłacalne dla małych przedsiębiorców?
Nawet prowadząc mniejszy biznes, którego jeszcze nie obejmują obowiązki związane z ESG, warto zainteresować się tym tematem. Plusów jest więcej niż tylko to, że robi się coś dobrego dla planety i społeczeństwa. Bardziej świadomi konsumenci i kontrahenci są coraz częściej skłonni płacić więcej za produkty tworzone w zrównoważony sposób.
Koncepcja uwzględnienia ESG pomaga też w realnym zarządzaniu biznesem i uzyskiwaniu nowych źródeł finansowania oraz dostrzeżeniu ryzyka wynikającego z kwestii ESG. Przedsiębiorcy, którym zależy więc na klientach, pracownikach i inwestorach, świadomie włączają działania chroniące środowisko, dbające o relacje społeczne i ład korporacyjny w strategię swojej działalności.